Prosjekt “Næring og rovvilt i Finnmark” er startet opp igjen

Prosjektet Næring og rovvilt i Finnmark arbeider med gjennomføring og veiledning innen forebyggende og konfliktdempende tiltak (FTK) knyttet til beitedyr og rovviltproblematikk.

Stillingen er lokalisert ved Stabbursnes Naturhus og Museum, men har hele Finnmark som virkeområde. Prosjektet finansieres med midler bevilget over FKT-budsjettet for

Finnmark fra Rovviltnemda i region 8. Prosjektperioden er satt fra 2018 og ut 2020.

Hovedarbeidsområder:

– videreføring av tiltak for å nå målsetningene i forvaltningsplanene for store rovdyr i region 8

– via oppdrag fra Rovviltnemnda og Fylkesmannen bidra til å nå forvaltningsplanens mål

– jobbe med tiltak lokalisert i flere kommuner, sauebeitelag og reinbeitedistrikter

Delmål for prosjektet:

– initiere effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak i rein og sauenæring

– oppfølging av kommunale skadefellingslag som dekker behovet for skadefelling

– informasjon/veiledning/erfaringsutveksling til reindrift og bufenæring

– bidra til å etablere lokale rovviltjaktmiljø i områder med bestand av rovvilt

Hjemmesiden til prosjektet er lagt ned på grunn av stadige tekniske problemer. Nyheter og informasjon vil bli lagt ut på Facebook siden til prosjektet, i tillegg vil det bli lagt ut artikler på hjemmesiden til Stabbursnes naturhus.

Ny prosjektmedarbeider:

Prosjektet har ansatt Ann Marit Eira fra Kautokeino som ny prosjektmedarbeider. Stillingen er lokalisert ved Stabburnes Naturhus og Museum.

Kontaktinformasjon til prosjektmedarbeider finnes på hjemmesiden til Stabburnes Naturhus og på prosjektets Facebook side «Næring og Rovvilt».