Næring og rovvilt i Finnmark

Prosjektet Næring og rovvilt i Finnmark arbeider med forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT) knyttet til beitedyr og rovviltproblematikk.

Næring og rovvilt (NRFi) er et virkemiddel for å nå målsetningene i forvaltningsplanen for store rovdyr i region 8. Prosjektet finansieres av Rovviltnemnda for region 8 med bevilgninger fra Miljødirektoratets FKT-budsjett. Stillingen har hele Finnmark som virkeområde og er lokalisert ved Stabbursnes Naturhus og Museum. Inneværende prosjektperiode varer ut 2023.

Hovedarbeidsområder:

  • veiledning overfor beitenæringa og andre aktører om forebyggende og konfliktdempende tiltak (FKT)
  • videreføring og initiering av forebyggende og konfliktdempende tiltak i egen regi
  • bistå Statsforvalteren i Troms og Finnmark i arbeidet med revidering av forvaltningsplanen for store rovvilt (prosjektperiode 2022 – 2023)

Delmål for prosjektet:

  • initiere effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak i rein og sauenæring
  • oppfølging av kommunale skadefellingslag som dekker behovet for skadefelling
  • iverksette kompetansehevende tiltak for skadefellingslag og lisensjegere
  • informasjon, veiledning og erfaringsutveksling overfor beitenæring og forvaltning om rovdyrsituasjonen
  • bidra til å etablere lokale rovviltjaktmiljø i områder med bestand av rovvilt

Les mer om Næring og rovvilt i Finnmark på prosjektets hjemmeside, og følg @naringrovvilt på Facebook og Instagram.

Prosjektmedarbeider

Inga Margrete Lillevoll er ansatt som prosjektmedarbeider fra 1. mars 2022. Hun har kontor ved Stabbursnes Naturhus og Museum.

Telefon: 99535605
E-post: nrfi@stabbursnes.no