Næring og rovvilt i Finnmark

Prosjektet Næring og rovvilt i Finnmark arbeider med gjennomføring og veiledning innen forebyggende og konfliktdempende tiltak (FTK) knyttet til beitedyr og rovviltproblematikk. Stillingen har hele Finnmark som virkeområde og er lokalisert ved Stabbursnes Naturhus og Museum. Prosjektet finansieres med midler bevilget over FKT-budsjettet for Finnmark av rovviltnemnda i region 8. Inneværende rosjektperiode varer ut 2023.

Hovedarbeidsområder:

  • videreføring av tiltak for å nå målsetningene i forvaltningsplanene for store rovdyr i region 8
  • via oppdrag fra Rovviltnemnda og Fylkesmannen bidra til å nå forvaltningsplanens mål
  • jobbe med tiltak lokalisert i flere kommuner, sauebeitelag og reinbeitedistrikter

Delmål for prosjektet:

  • initiere effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak i rein og sauenæring
  • oppfølging av kommunale skadefellingslag som dekker behovet for skadefelling
  • informasjon/veiledning/erfaringsutveksling til reindrift og bufenæring
  • bidra til å etablere lokale rovviltjaktmiljø i områder med bestand av rovvilt

Hjemmesiden til prosjektet er lagt ned på grunn av stadige tekniske problemer. Nyheter og informasjon legges ut på prosjektets Facebook-side, i tillegg til noen artikler her på hjemmesiden til Stabbursnes Naturhus.

Prosjektmedarbeider

Inga Margrete Lillevoll er ansatt som prosjektmedarbeider fra 1. mars 2022. Hun har kontor ved Stabbursnes Naturhus og Museum.

Telefon: 99535605
E-post: nrfi@stabbursnes.no

Følg prosjektet på Facebook, Instagram og blogg