Utstilling

Utstillingen på Stabbursnes Naturhus og Museum gir en oversikt over Finnmarks ulike naturtyper, fra vidda til den ytre kyst. Utstillingen viser samtidig tradisjonell ressursutnytting og et utsnitt av de kulturer som er knyttet til fylkets ulike naturregioner.

Vidda
Denne avdelingen er i hovedsak viet reinen og tradisjonell samisk reindrift, og naturens og menneskenes tilpasning til ressursene og det harde vinterklimaet på vidda. Avdelingen gir også en omtale av de store våtmarkene på Finnmarksvidda, og de våtmarksfuglene som har sine hekkeområder der.

Elvedalene

Denne delen viser fylkets vassdrags- og daltyper, og tradisjonell ressursutnytting i våre dalfører. Finnmark har flere av Europas viktigste lakseelver, og laks og laksefiske er derfor viet stor oppmerksomhet. Skogen er i Finnmark knyttet til elvedalene, og avdelingen omhandler derfor skog og skogøkologi samt planter, dyr og fugler som er knyttet til våre bjørke- og furuskoger. Fylkets jordbrukshistorie er også behandlet i denne avdelingen.

Fjordene

Denne avdelingen viser fylkets kvartærgeologiske historie, og historien om steinalderbosettingen i fylket. Det er videre lagt vekt på fylkets arktiske strandenger, og den betydning gruntvannsområdene i våre indre fjordstrøk har for trekkende våtmarksfugl. Det er lagt vekt på å vise tradisjonelle kombinasjonsnæringer i våre fjordstrøk, og på sjøsamisk kultur.

Kysten banner

Avdelingen er viet Barentshavets økologi og ressurser, og tradisjonell utnyttelse av havets ressurser. Det er lagt vekt på å vise fylkets rike sjøfuglliv, og de sjøfugler som hekker i våre fuglefjell. Fra kystkulturen er det bl.a. vist miljø fra en tradisjonell egnebu.

Naturvern

Finnmark er et stort og variert fylke. Her finnes et mangfold av naturtyper fra Finnmarksvidda til furuskoger og klippekyst. Store sammenhengende areal av naturområder gir muligheter for flotte naturopplevelser. Finnmarks storslagne natur gjør at vi har et spesielt ansvar for å ta vare på naturen for kommende generasjoner. Utstillingen gir en beskrivelse av Finnmarks fem nasjonalparker og naturvernområder i Porsanger kommune.

En ny utstilling om Stabbursdalen blir åpnet for publikum i juni 2021. I tillegg til presentasjon av Stabbursdalen nasjonalpark – med verdens nordligste furuskog – så får besøkende en innføring i bosettingshistorie, naturbruk, håndverk, fangst, jakt og fiske. I utstillinga finnes to digitale skjermer med presentasjon på 4 språk: Engelsk, samisk, kvensk og norsk.