logo
VERNOMRÅDER I PORSANGER

NORSK

ENGLISH

DEUTSCH

START

NATURVERN

VERNOMRÅDER

STABBURSDALEN
NASJONALPARK

STABBURSDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

NATURRESERVATER:

- STABBURSNES

- RODDENES

- REINØYA

- SKOGANVARRE

- BØRSELVOSEN

- VÆKKER

- BØRSELVDALEN

- BIHKKAČOHKKA

Stabbursnes naturreservat

Opprettet 1983
Areal: 16 km²
hvorav ca. 2,3 km² landareal

Verneformål

Stabbursnes naturreservat er lokalisert på begge sider av Stabburselvas utløp. Stabbursneset er et stort delta av sand og grus som Stabburselva har skylt ut i Porsangerfjorden ved slutten av og etter siste istid. Utenfor neset er sjøen svært grunn og naturreservatet omfatter derfor en del av landets største sammenhengende gruntvannsområder.

Fotogalleri

Klikk på bildet for å åpne fotogalleriet!

Det mest særprega ved vegetasjonen i området er de store flatene med strandeng, dvs leirstrand- vegetasjon med plantearter som tåler salt. Her er forekomster av mange arktiske plantearter og plantesamfunn, bl.a. teppesaltgras og kors- hesterumpe. De største strandengene finner vi utenfor Valdakmyra på sørsida av selve Stabbursneset, og på strandflatene nord for Stabburselvas utløp.

Indre Porsangerfjord, med sitt system av store strand-, fjære- og gruntvannsområder, elveutløp, holmer, sund og tidevannsstrømmer er et av de viktigste våtmarksområder for fugl i Norge. Stabbursnes naturreservat omfatter den viktigste delen av dette systemet. Både ender, gjess og vadere bruker området, og det har betydning både som rasteplass under trekket, som fjærfellingsområde for ender og som overvintringsområde, særlig for ærfugl. På de store strandengene raster særlig grasender og gjess. Det er bl.a. registrert 23 andefuglarter (herav 6 gåsearter) og 25 vadefuglarter i verneområdet.

På de vidstrakte fjærearealene utenfor raster mange vadefugler under trekket. Særlig bemerkelsesverdig er det store antallet av den arktiske arten polarsnipe, hvor flokker på opp til 30000 individer har blitt observert.

Naturreservatet har spesiell betydning for den sjeldne dverggåsa, fordi den flokken som hvert år raster på Valdakmyra utgjør storparten (ca 80%) av den gjenværende bestanden i Fennoskandia. Den gjenværende bestanden i Fennoskandia antas å telle kun 15-20 par (2007). Til Valdakmyra kommer dverggjessene i midten av mai og drar videre til hekkeplassene på Finnmarksvidda i slutten av mai og begynnelsen av juni. Etter hekkesesongen kommer dverggjessene tilbake til Valdakmyra i andre halvdel av august. Her blir de til første halvdel av

september. For å skjerme dverggjessene som raster på Valdakmyra er det ferdselsforbud under både vår- og høsttrekket. Valdakmyra er den eneste lokaliteten i Europa hvor du enkelt kan se dverggås under vårtrekket.

På sørsiden av Stabbursneset er det en fuglekikkerbu med utsikt over Valdakmyra (se kart). Denne er åpen i den aktuelle tiden for fuglekikking

Fredningsbestemmelsene i naturreservatet
Les mer ...


Dverggås - Foto: Ingar J. Øien
Klikk!
Adkomst til naturreservatet
Informasjon og service
Kart
Trykte kart:
Kartserie Norge 1:50 000: 2035 III Lakselv
Turkart Stabbursdalen
Informasjon

Stabbursnes Naturhus og Museum
Tlf 78 46 47 65
stabburs@online.no

Nasjonalparken forvaltes av:

Fylkesmannen i Finnmark
miljøvernavdelingen

9815 Vadsø
Tlf. 78 95 03 00
Fax 78 95 03 70
postmottak@fmfi.no

Lokal kontakt:

Statens naturoppsyn
9711 Lakselv
tlf 78 46 48 11