logo
VERNOMRÅDER I PORSANGER

NORSK

ENGLISH

DEUTSCH

START

NATURVERN

VERNOMRÅDER

STABBURSDALEN
NASJONALPARK

STABBURSDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

NATURRESERVATER:

- STABBURSNES

- RODDENES

- REINØYA

- SKOGANVARRE

- BØRSELVOSEN

- VÆKKER

- BØRSELVDALEN

- BIHKKAČOHKKA

Skoganvarre naturreservat

Opprettet 2000
Areal: 9,3 km²

Verneformål

Området ligger like sørøst for Skoganvarre, langs vestsida av Lakselvdalføret. Området inneholder østvendte lier med flatere partier ned mot Čádjejohka og Savgŋojohka. Store deler av området er dekket av løsmasser.

I lia øst for Jeaggejávri og sydover til Dápmutjohka domineres skogen av kreklingfuruskog og lavfuruskog. I sigene er det tydelige innslag av kalkkrevende arter og plantesamfunn, og skogen kan karakteriseres som en spesiell type kalkfuru-


Foto: Almar Paulsen
skog som kun finnes som spredte forekomster i Finnmark. I de lavere delene av lia er furuskogen kompakt og lite oppblandet med bjørk. I den friske delen av kreklingfuruskogen og opp mot fjellet er bjørkeinnslaget større. I de rike sigene finnes innslag av gråor. Furuskogen er for det meste svært seintvoksende og gammel, med registrert alder opp mot 400 år. Forholdsvis tett tresetting gir allikevel forholdsvis moderate dimensjoner, de fleste med høyder på 11-15 m. Skog i aldringsfasen dominerer.


Foto: Gry Engebretsen

Sør i området mellom Čádjejohka og Savgŋojohka er furuskogen utpreget fattig, hovedsakelig krekling- furuskog med overgang til lavfuruskog. I en forholdsvis smal sone langs elvene og ytterst på landtunga finnes rik flommarkskog, med dominans av bjørk og gråor. Lengst i sør, spesielt i de blokkrike partiene lengst unna elva, finnes enkelte partier med urskog med trær som har brysthøydediameter på 55 cm.

Det går en sommeråpen grusvei gjennom deler av naturreservatet til Savngŋojávri. Det er også satt opp en informasjonstavle langs veien mot Savngŋojávri.

Blant vernebestemmelsene som gjelder for Skoganvarre naturreservat er det viktig å legge merke til følgende:
Klikk!
Adkomst til naturreservatet

Ca. 3 mil sør for Lakselv (E6) er det avkjørsel mot sør til Savngŋojávri (sommeråpen). Det er satt opp en informasjonstavle om reservatet

Informasjon og service

Stabbursdalen nasjonalparksenter er lokalisert på Stabbursnes ca 15 km nord for Lakselv ved E6. Der kan du få informasjon om naturreservatet. I tillegg har senteret en fast utstilling og et videoshow om Finnmarks natur og kultur.

Informasjon om overnattings- og servicetilbud fås hos Arctic Active.

Kart
Trykte kart:
Kartserie Norge 1:50 000:
2034 IV Skoganvarre
Informasjon

Stabbursnes Naturhus og Museum
Tlf 78 46 47 65
stabburs@online.no

Nasjonalparken forvaltes av:

Fylkesmannen i Finnmark
miljøvernavdelingen

9815 Vadsø
Tlf. 78 95 03 00
Fax 78 95 03 70
postmottak@fmfi.no

Lokal kontakt:

Statens naturoppsyn
9711 Lakselv
tlf 78 46 48 11