logo
VERNOMRÅDER I PORSANGER

NORSK

ENGLISH

DEUTSCH

START

NATURVERN

VERNOMRÅDER

STABBURSDALEN
NASJONALPARK

STABBURSDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

NATURRESERVATER:

- STABBURSNES

- RODDENES

- REINØYA

- SKOGANVARRE

- BØRSELVOSEN

- VÆKKER

- BØRSELVDALEN

- BIHKKAČOHKKA

Børselvdalen naturreservat

Opprettet 2007
Areal: 7,9 km²

Verneformål

Børselvdalen naturreservat omfatter elvebredden langs Børselva fra Silfarfossen og ned til Fredheim, samt dalsiden sørøst for elva.


Børselva - Foto: Almar Paulsen
Bjørkeskogen dominerer vegetasjonsbildet. En del furu finnes også spredt i området og furutrærne i Børselvdalen er beskrevet og kjent som verdens nordligste forekomst av furu.


Foto: Stabbursnes Naturhus og Museum

Innenfor Børselvdalen naturreservat og langs elva er klåved en av karakterartene, i likhet med reinrose som finnes i store tuer på dolomittgrusen. Skogen langs elva har innslag av gråor og vier. På beskyttede steder langs elva finnes også den sjeldne kviststarren. Overfor dalbunnen dominerer lågurt bjørkeskog. Av andre treslag i denne sonen finner vi rogn, gråor, hegg og osp. Høyere opp mot Silfarvárri finner vi kalktørrbakkearter som reinrose og rødflangre. Her finnes også noen rikmyrer med bl.a. vanlig myrklegg og breiull, som er relativt sjeldne så langt mot nord.

Det er registrert en relativt høy tetthet av spurvefugl, bl.a. gråsisik, løvsanger og bjørkefink i natur- reservatet. Antall registrerte fuglearter er imidlertid ikke spesielt høyt.

Området er beiteområder for sau og rein. I Børselvdalen naturreservat er det en god del spor av menneskelig aktivitet knyttet til laksefiske. Laksefisket i Børselva er bra og kan anbefales. For den eller de som ønsker seg en fin fottur inn i reservatet, er det merket sti fra Fagerli til toppen av Silfarvárri.

Blant vernebestemmelsene er det viktig å legge merke til følgende:

Klikk!
Adkomst til naturreservatet
Informasjon og service
Kart
Trykte kart:
Kartserie Norge 1:50 000:
2035 I Børselv
Informasjon

Stabbursnes Naturhus og Museum
Tlf 78 46 47 65
stabburs@online.no

Nasjonalparken forvaltes av:

Fylkesmannen i Finnmark
miljøvernavdelingen

9815 Vadsø
Tlf. 78 95 03 00
Fax 78 95 03 70
postmottak@fmfi.no

Lokal kontakt:

Statens naturoppsyn
9711 Lakselv
tlf 78 46 48 11