Vernområder i Porsanger - Børselvosen naturreservat

logo
VERNOMRÅDER I PORSANGER

NORSK

ENGLISH

DEUTSCH

START

NATURVERN

VERNOMRÅDER

STABBURSDALEN
NASJONALPARK

STABBURSDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

NATURRESERVATER:

- STABBURSNES

- RODDENES

- REINØYA

- SKOGANVARRE

- BØRSELVOSEN

- VÆKKER

- BØRSELVDALEN

- BIHKKAČOHKKA

Børselvosen naturreservat

Opprettet 1991
Areal: 3,5 km²
(hvorav 2,2 km² sjøareal)

Verneformål

Børselvosen er et fint utformet elvedelta med flere interessante naturtyper. Strandengene i området skiller seg ut fra vanlige strandenger i Finnmark, ved at de inneholder en rekke sjeldne arter og plantesamfunn. Det er den lyse dolomittsteinen (kalkrik) i området som gir opphav til den rike vegetasjonen. Særlig interessante arter er bl.a: krypsivaks, agnorstarr, kvitstarr og musestarr.

Fotogalleri

Klikk på bildet for å åpne fotogalleriet!


Foto: Almar Paulsen
Børselvosen er en viktig biotop for fugler, og er særlig viktig som rasteområde for vadefugler. Det er registrert 20 vadefuglarter i Børselvosen. En av disse er polarsnipa. På vårtrekket i mai kan den observeres i store flokker på flere lokaliteter i Porsangerfjorden. Etter å ha spist seg opp på godbitene den finner i strandkanten, flyr polarsnipene i ett strekk til hekkeområdene vest for Grønland. Blant andre tallrike arter ved Børselvosen kan nevnes: myrsnipe, lappspove og sandlo.


Polarsnipe - Foto: Tomas Aarvak

Blant vernebestemmelsene er det viktig å legge merke til følgende:


Polarsnipeflokk - Foto: Morten Ekker
Klikk!
Adkomst til naturreservatet

Med bil kjører en Rv 98 til Børselv, ved Børselv bru svinger en av og kjører fylkesveien mot Veidnes- klubben. Etter ca. 2,5 km er det en avkjørsel med flott utsikt over Børselvosen. Ved avkjørselen er det satt opp en informasjonstavle om reservatet.

Informasjon og service

Stabbursdalen nasjonalparksenter er lokalisert på Stabbursnes ca 15 km nord for Lakselv ved E6. Der kan du få informasjon om natur- reservatet. I tillegg har senteret en fast utstilling og et videoshow om Finnmarks natur og kultur.

Informasjon om overnattings- og servicetilbud fås hos Arctic Active.

Kart
Trykte kart:
Kartserie Norge 1:50 000:
2035 I Børselv
Informasjon

Stabbursnes Naturhus og Museum
Tlf 78 46 47 65
stabburs@online.no

Nasjonalparken forvaltes av:

Fylkesmannen i Finnmark
miljøvernavdelingen

9815 Vadsø
Tlf. 78 95 03 00
Fax 78 95 03 70
postmottak@fmfi.no

Lokal kontakt:

Statens naturoppsyn
9711 Lakselv
tlf 78 46 48 11