logo
VERNOMRÅDER I PORSANGER

NORSK

ENGLISH

DEUTSCH

START

NATURVERN

VERNOMRÅDER

STABBURSDALEN
NASJONALPARK

STABBURSDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

NATURRESERVATER:

- STABBURSNES

- RODDENES

- REINØYA

- SKOGANVARRE

- BØRSELVOSEN

- VÆKKER

- BØRSELVDALEN

- BIHKKAČOHKKA

Reinøya naturreservat

Opprettet 1981
Areal: 12,6 km²

Verneformål

Reinøya ligger i Porsangerfjorden, like sørvest for Børselv. Øya har spesiell geologi og en interessant flora. Dolomittsteinen som har en hvit farge, som i lag med øyas størrelse, gjør at øya er godt synlig fra begge sider av Porsangerfjorden.

Dolomitt er en hvit kalkbergart som danner bergrunnen i et større felt i Porsanger. Dolomitt er et vanlig bergartsdannende mineral, f. eks. i dolo- mittmarmor og dolomittstein. Sistnevnte blir ofte kalt

Fotogalleri

Klikk på bildet for å åpne fotogalleriet!

for "dolomitt", men det er mer naturlig å skille mellom selve mineralet dolomitt og bergarten dolomittstein.

Bruk: dolomitt er et viktig råstoff ved produksjon av husholdningsglass, vindusglass og glassvatt. Det brukes også som jordforbedringsmiddel og magnesiumkilde i jordbruket. Meget ren dolomitt brukes som hvitt fyllstoff i maling, plast og limprodukter, i vaskepulver og tannpasta. Det benyttes også til fremstilling av magnesiummetall.


Foto: Stabbursnes Naturhus og Museum

På overflaten av dolomittsteinen finnes det enkelte steder noen ringformede strukturer, stromatolitter, som er spor etter algekolonier fra tidligere geologiske perioder.

På øya finnes også felter med fint utformede hevede strandvoller og bergterrasser.

Øya har et sparsomt vegetasjonsdekke, men her finnes også en spesiell flora av næringskrevende og tildels sjeldne plantearter som bl.a. krypsivaks, rosekarse og lappøyentrøst. På de minst vær-utsatte stedene finnes det bestander av bjørk med innslag av rogn og selje.

Øya har fra gammelt av vært benyttet til bl.a. beite, eggsanking, jakt og fangst. På nordsiden av øya har det også vært et fiskemottak. Reinøya har også vært i bruk som sommerbeite for rein.


Foto: Gry Ingebretsen

Klikk!
Adkomst til naturreservatet

Et besøk til Reinøya er vanskelig å gjennomføre uten båt. Med båt er Kolvik og Hestnes fine utgangspunkt.

Informasjon og service

Stabbursdalen nasjonalparksenter er lokalisert på Stabbursnes ca 15 km nord for Lakselv ved E6. Der kan du få informasjon om naturreservatet. I tillegg har senteret en fast utstilling og et videoshow om Finnmarks natur og kultur.

Informasjon om overnattings- og servicetilbud (båttransport) fås hos Arctic Active.

Kart
Trykte kart:
Kartserie Norge 1:50 000: 2035 II Muŋkavarri
og 2035 I Børselv
Informasjon

Stabbursnes Naturhus og Museum
Tlf 78 46 47 65
stabburs@online.no

Nasjonalparken forvaltes av:

Fylkesmannen i Finnmark
miljøvernavdelingen

9815 Vadsø
Tlf. 78 95 03 00
Fax 78 95 03 70
postmottak@fmfi.no

Lokal kontakt:

Statens naturoppsyn
9711 Lakselv
tlf 78 46 48 11