logo
VERNOMRÅDER I PORSANGER

NORSK

ENGLISH

DEUTSCH

START

NATURVERN

VERNOMRÅDER

STABBURSDALEN
NASJONALPARK

STABBURSDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

NATURRESERVATER:

- STABBURSNES

- RODDENES

- REINØYA

- SKOGANVARRE

- BØRSELVOSEN

- VÆKKER

- BØRSELVDALEN

- BIHKKAČOHKKA

Stabbursdalen nasjonalpark

Opprettet 1970
Areal: 98 km²
utvidet i 2002, 747 km²

Verneformål

Å bevare et stort naturområde tilnærmet fri for tekniske inngrep, for å sikre biologisk mangfold med økosystemer, arter og bestander. I dette inngår blant annet å bevare en del av verdens nordligste furuskog, variert vassdragsnatur og fjellformasjonen Gáisssene med et karakteristisk preg, samt geologiske forekomster og kulturminner.

Ivaretakelse av naturgrunnlaget innenfor nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse. Området skal kunne brukes til reindrift, naturopplevelse og utøvelse av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

Fotogalleri

Klikk på bildet for å åpne fotogalleriet!

Stabbursdalen nasjonalpark er i all hovedsak lokalisert i Porsanger kommune, men en liten del av parkens nordvestlige hjørne er hjemmehørende i Kvalsund kommune.
Nasjonalparken byr på en variert rekke av landskapstyper. I sørvest starter Stabburselva sin ferd ned mot Stabbursnes, en strekning på ca. 60 km.

Øverst i Stabbursdalen er landskapet åpent med en streng av bjørkeskog rundt selve elva. Etter hvert blir dalen trangere, med bratte dalsider av frodig bjørkeskog. Ved Stabbursfossen åpner elvedalen seg og elva blir etter hvert omkranset av furuskog.

Furuskogen er verdens nordligste og preges av lave, buskete trær med en alder opptil 500 år. Flere dyrearter har sitt nordligste utbredelsesområde i tilknytning til furuskogen, bl.a. storfugl, lavskrike, ekorn og konglebit.

Karrige høgfjell (Gáissene) dominerer i de sørøstlige delene av nasjonalparken. Dette fjellområdet er skyvedekker, dvs rester av store havbunnsplater som ble skjøvet inn over land for 400-600 millioner år siden. Flere av fjelltoppene er over 1100 m.o.h., og er blant de høyeste i Finnmark.

Nasjonalparken har et urørt preg med svært få tekniske inngrep. Stabbursdalen har likevel vært et svært viktig bruksområde for den sjøsamiske befolkningen gjennom generasjoner. Spor etter jordbruk, jakt, fangst og fiske er derfor mulig å finne.

Nasjonalparkområdet er fortsatt av stor betydning for reindrifta som sommerbeiteområde for rein.

Nasjonalparken er tilrettelagt for enkelt friluftsliv, med stier og åpne hytter/gammer. Det er gode muligheter for laksefiske i Stabburselva og småviltjakt i området.

I en nasjonalpark er du naturens gjest

Gå hvor du vil, til fots eller på ski. Overnatt gjerne i telt - men husk rydd opp etter deg og ta med søpla hjem.

Du kan tenne bål, men husk det generelle bålbrennings-forbudet i skogsmark mellom 15. april til 15. september.

Du kan plukke bær og sopp, jakte og fiske - men husk fiske- og jaktkort. Lakse-fiskere: Husk desinfeksjon av fiskeutstyr!

Du kan ta med deg hund - men husk båndtvang i perioden 1. april - 20. august.

Foto: Stabb. Naturh.
Klikk!
Adkomst til nasjonalparken
Informasjon og service
Kart
Trykte kart:
Kartserie Norge 1:50 000:
1934 I Čåkkarašša
2034 IV Skoganvarre
2035 III Lakselv
Turkart Stabbursdalen
Informasjon

Stabbursnes Naturhus og Museum
Tlf 78 46 47 65
stabburs@online.no

Nasjonalparken forvaltes av:

Fylkesmannen i Finnmark
miljøvernavdelingen

9815 Vadsø
Tlf. 78 95 03 00
Fax 78 95 03 70
postmottak@fmfi.no

Lokal kontakt:

Statens naturoppsyn
9711 Lakselv
tlf 78 46 48 11