logo
VERNOMRÅDER I PORSANGER

NORSK

ENGLISH

DEUTSCH

START

NATURVERN

VERNOMRÅDER

STABBURSDALEN
NASJONALPARK

STABBURSDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

NATURRESERVATER:

- STABBURSNES

- RODDENES

- REINØYA

- SKOGANVARRE

- BØRSELVOSEN

- VÆKKER

- BØRSELVDALEN

- BIHKKAČOHKKA

Roddenes naturreservat

Opprettet 1967
Areal: 1,5 km²

Verneformål

Roddenes naturreservat er lokalisert på østsiden av Porsangerfjorden mellom Lakselv og Børselv.

Strandvollene på Roddenes viser hvordan landet har steget på slutten av og etter siste istid (ca 10 000 år siden). Under siste istid var Finnmark i likhet med resten av Skandinavia dekket av et mektig snø- og islag.

Etter hvert som isen begynte å smelte, lettet trykket fra isbreen og landet begynte sakte å heve seg. De

Fotogalleri

Klikk på bildet for å åpne fotogalleriet!

enorme smeltevannsmengdene førte til at havet begynte å stige, men ikke like raskt som landhevingen. Resultatet ble at landet steg opp av havet.

Under isavsmeltningen var det flere perioder med klimaforverringer. Isens tilbaketrekning stoppet da opp, og i noen avgrensede tidsrom kunne den til og med vokse. I disse kalde tidsperiodene steg havet og jordskorpa om lag like raskt. Bølgene fikk da tid på seg til å forme markerte strandvoller som i dag finnes langt over dagens havnivå, slik som på Roddenes.


Roddenes - Foto: Gry Ingebretsen

Strandvollene er verdifulle naturdokumenter som er svært sårbare. Innenfor naturreservatet er bl.a. følgende ikke tillatt:

Det er anlagt en natursti i reservatet. Naturstien er ca. 2,5 km lang og inneholder 15 poster. Ved siste post er det anlagt en gapahuk og grillplass.


Foto: Stabbursnes Naturhus og Museum
Klikk!
Adkomst til naturreservatet

Ca. 20 km nord for Lakselv (Rv98) er det avkjørsel til rasteplass mot vest. Ved rasteplassen er det satt opp informasjonstavle om reservatet. Den geologiske naturstien (2,5 km) starter også her.

Informasjon og service

Stabbursdalen nasjonalparksenter er lokalisert på Stabbursnes ca 15 km nord for Lakselv ved E6. Der kan du få informasjon om natur- reservatet og kjøpe fiskekort. I tillegg har senteret en fast utstilling og et videoshow om Finnmarks natur og kultur.

Informasjon om overnattings- og servicetilbud fås hos Arctic Active.

Kart
Trykte kart:
Kartserie Norge 1:50 000: 2035 II Muŋkavarri
Informasjon

Stabbursnes Naturhus og Museum
Tlf 78 46 47 65
stabburs@online.no

Nasjonalparken forvaltes av:

Fylkesmannen i Finnmark
miljøvernavdelingen

9815 Vadsø
Tlf. 78 95 03 00
Fax 78 95 03 70
postmottak@fmfi.no

Lokal kontakt:

Statens naturoppsyn
9711 Lakselv
tlf 78 46 48 11