logo
VERNOMRÅDER I PORSANGER

NORSK

ENGLISH

DEUTSCH

START

NATURVERN

VERNOMRÅDER

STABBURSDALEN
NASJONALPARK

STABBURSDALEN
LANDSKAPSVERNOMRÅDE

NATURRESERVATER:

- STABBURSNES

- RODDENES

- REINØYA

- SKOGANVARRE

- BØRSELVOSEN

- VÆKKER

- BØRSELVDALEN

- BIHKKAČOHKKA

Bihkkač¨ohkka naturreservat

Opprettet 2007
Areal: 1 km²

Verneformål


Høstskog - Foto: Almar Paulsen
Bihkkač¨ohkka naturreservat ligger i dalsiden opp mot fjellet Bihkkač¨ohkka, på vestsiden av veien gjennom Børselvdalen.


Foto: Stabbursnes Naturhus og Museum

Bjørkeskog dominerer også innenfor lokaliteten Bihkkač¨ohkka. Her finner vi også ulike vegetasjonssoner, fra høgstaudebjørkeskog nederst i lia til reinrosehei på knausene. I skogen finner vi foruten bjørk, innslag av rogn, selje og osp. Feltsjiktet har et høyt antall arter. Av interessante arter kan nevnes; nattfiol, grønnkurle og sibirgrasløk. Området er generelt rikt på orkideer, bl.a. er orkideen stortveblad registrert. Dette er en unik registrering for Finnmark.

I likhet med Børselvdalen er det også her registrert en relativt høy tetthet av spurvefugl, bl.a. gråsisik, løvsanger og bjørkefink. Antall registrerte fuglearter er imidlertid ikke spesielt høyt.

Området er beiteområde for sau og rein.

Blant vernebestemmelsene er det viktig å legge merke til følgende:
Klikk!
Adkomst til naturreservatet

Reservatet er lokalisert ca 4 km nordøst fra Børselv (Rv 98). Det er ikke tilrettelagt avkjørsel / parkeringsplass i tilknytning til verneområdet.

Informasjon og service

Stabbursdalen nasjonalparksenter er lokalisert på Stabbursnes ca 15 km nord for Lakselv ved E6. Der kan du få informasjon om naturreservatet. I tillegg har senteret en fast utstilling og et videoshow om Finnmarks natur og kultur.

Informasjon om overnattings- og servicetilbud fås hos Arctic Active.

Kart
Trykte kart:
Kartserie Norge 1:50 000:
2035 I Børselv
Informasjon

Stabbursnes Naturhus og Museum
Tlf 78 46 47 65
stabburs@online.no

Nasjonalparken forvaltes av:

Fylkesmannen i Finnmark
miljøvernavdelingen

9815 Vadsø
Tlf. 78 95 03 00
Fax 78 95 03 70
postmottak@fmfi.no

Lokal kontakt:

Statens naturoppsyn
9711 Lakselv
tlf 78 46 48 11